Contact Us

 

Ram Newaj Singh Sikshan Prashikshan Mahila Mahavidyalaya

Bawan, Kumarganj,Faizabad (Uttar Pradesh) – India – 224229

Email : rnsspmm@yahoo.com

Phone : +91.8004500000

Website : www.rnsspmm.org.in